SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť

 31.05.2019

Názov projektu: Rekonštrukcia obecného domu na spolkovú a komunitnú činnosť Pinkovce

Cieľ a popis projektu: Cieľom projektu je zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja a dosiahnutie pozitívnych zmien v obci. Prostredníctvom rekonštrukcie obecného domu v obci Pinkovce, sa posilní vybavenosť územia a zvýši sa konkurencieschopnosť obce. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale i kvalita miestnej, sociálnej infraštruktúry.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Opatrenie č./názov : 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie č./názov: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Kód Výzvy: 22/PRV/2017

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra

Prijímateľ: Obec Pinkovce

Sídlo: 072 54 Pinkovce 29

Miesto realizácie projektu: Obec Pinkovce

Celková výška oprávnených výdavkov projektu: 118 740,49 EUR

Nenávratný finančný príspevok (EPFRV/ŠR SR): 118 740,49 EUR

http://www.mpsr.sk/,

http://www.apa.sk/


Zoznam aktualít: