SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výrub stromov - oznámenie

 18.03.2019

Obec Pinkovce

Spoločný obecný úrad

Štefánikova 23

073 01 Sobrance

Podľa rozdeľovníka

Naša značka: Vybavuje: Sobrance

13/2019 Ing. Šulgan 14.03.2019

59/2019

Vec: Správne konanie vo veci – žiadosť Praemium-Permansio s.r.o. Spišské námestie 4, 040 12 Košice o udelenie súhlasu k výrubu drevín na parcelách č. 41, 43, 209, 212 v katastrálnom území Pinkovce – začatie správneho konania.

  • O z n á m e n i e o začatí konania a  p o z v á n k a na miestne šetrenie.

Žiadosťou doručenou na Obecný úrad Pinkovce dňa 20.02.2019 požiadal Praemium-Permansio s.r.o. Spišské námestie 4, 040 12 Košice o udelenie súhlasu k výrubu drevín – 4 ks smrek na parcele č. 41, smrek a tuje na parcele č. 43, smrek a gaštan na parcele č. 209 a 4 ks smrek na parcele č. 212 v katastrálnom území Pinkovce. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že stromy môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť a majetok iných osôb. Stromy vyrastajú v tesnej blízkosti cesty a plotov, ktoré môžu svojimi koreňmi deštruovať a poškodzovať. Stromy zasahujú do elektrického vedenia. Pagaštan konský rastie v blízkosti komunikácie kde je zvýšený pohyb osôb, má prirodzene lámavé drevo najmä v letnom období za veterného počasia sa môžu odlamovať veľké konáre a ohroziť prevádzkovú bezpečnosť, majetok a zdravie osôb. Plody pagaštanu v čase dozrievania odpadávajú a môžu spôsobiť úraz keďže pod stromom prechádza komunikácia. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Na výrub sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“).

Obec Pinkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) až f) zákona o OPaK, oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Súčasne Obec Pinkovce na základe preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 22.03.2019 / piatok / o 1000hod.

so stretnutím na tvare miesta. Do uvedeného termínu začiatku obhliadky v zmysle § 82 ods. 7 zákona o OPaK je možné na základe písomného, alebo elektronického potvrdenia na Obec Pinkovce prejaviť záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do dokladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Sobranciach.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ján Kočiš v.r.

Starosta obce

Oznámenie sa doručí:

Praemium-Permansio s.r.o. Spišské námestie 4, 040 12 Košice

CHKO Vihorlat, Fraňa Kráľa 1, 071 01 Michalovce

Oznámenie sa zverejní: na internetovej stránke Obce Pinkovce


    Zoznam aktualít: