SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výrub stromov PD Pinkovce - oznámenie

 03.02.2021

Obec Pinkovce

Spoločný obecný úrad

Štefánikova 23

073 01 Sobrance

Podľa rozdeľovníka

Naša značka: Vybavuje: Sobrance

84/2020 Ing. Šulgan 02.02.2021

59/2019

Vec: Správne konanie vo veci – žiadosť Poľnohospodárskeho družstva Pinkovce, 072 54 Pinkovce 103 o udelenie súhlasu k výrubu drevín rastúcich na parcele č. 321 v katastrálnom území Pinkovce – začatie správneho konania.

  • O z n á m e n i e o začatí konania a  p o z v á n k a na miestne šetrenie.

Žiadosťou doručenou na Obecný úrad Pinkovce dňa 25.11.2020 požiadalo Poľnohospodárske družstvo Pinkovce, 072 54 Pinkovce 103 o udelenie súhlasu k výrubu drevín – 2 kusy smrek, 1 kus lipa, 1 kus gaštan, 3 kusy jabloň a 1 kus jasan rastúcich na parcele č. 321 v katastrálnom území Pinkovce. Dôvodom výrubu je výstavba skladu obilia. Parcela je vo vlastníctve žiadateľa. Na výrub sa vyžaduje súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“).

Obec Pinkovce ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a § 69 písm. d) až f) zákona o OPaK, oznamuje v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci.

Súčasne Obec Pinkovce na základe preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční

dňa 12.02.2021 / piatok / o 1000hod.

so stretnutím na tvare miesta. Do uvedeného termínu začiatku obhliadky v zmysle § 82 ods. 7 zákona o OPaK je možné na základe písomného, alebo elektronického potvrdenia na Obec Pinkovce prejaviť záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, môžu pripomienky, námietky a stanoviská k predmetnému konaniu predložiť najneskôr na miestnom šetrení. Na neskôr podané pripomienky sa nebude prihliadať. Do dokladov možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Sobranciach.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

Ján Kočiš v.r.

Starosta obce

Oznámenie sa doručí:

Poľnohospodárske družstvo Pinkovce, 072 54 Pinkovce 103

Oznámenie sa zverejní: na internetovej stránke Obce Pinkovce


Zoznam aktualít: